***ATRAKCYJNE CENY - LATWE OPLATY - DOSTAWY NA ADRES***

Regulamin

 

1. Sklep VAPER STORE jest prowadzony przez firmę:

Inter Border Alliance Limited

SHAN LEE ESTATE Flat/RM M.709

KL LEE YAT HOUSE, Hong Kong

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5. Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży jest wysyłany na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

6. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

Sprzedający w przypadku uznania roszczenia w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy na wskazane w piśmie konto.

7. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto . Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który może być w cenniku dostaw.

8. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych z Klienta . Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w k ażdej chwili możliwość, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

  1. Inter Border oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Inter Border nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

10. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim wykonującym czynności związane ze świadczeniem usług przez Inter Border oraz realizacją zamówień, w tym w szczególności: Firmom, operatorowi płatności, dostawcy.

11. Klient przekazuje swoje dane osobowe Inter Border dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia dokonanie wysyłki towaru, w przypadku dokonywania zakupu bez Rejestracji konta Klienta.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.W przypadku powstania sporu Strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo Chińskiej Republiki Ludowej.

Rękojmia

1. Firma zapewnia Towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Firma jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

  1. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może :

- żądać wymiany Towaru na wolny od wad

- żądać obniżenia ceny towaru .Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Firma jest obowiązana wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub obniżyć cenę towaru .